VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny” (Neuropsychiat Przegl Klin), „Review of Clinical Neuropsychiatry” (Rev Clin Neuropsychiat) jest niezależnym czasopismem naukowym, ukazującym się w formie kwartalnika. Redakcja współpracuje w redagowaniu czasopisma z towarzystwami naukowymi: Towarzystwem Neuropsychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologii Klinicznej. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, zgody komisji bioetycznych, wytyczne Polskiej Bibliografii Naukowej oraz inne powszechnie stosowane i obowiązujące reguły i przepisy.
 
Jakie prace są przyjmowane do publikacji?
Redakcja przyjmuje do publikacji następujące rodzaje prac:
1. prace oryginalne (badawcze, kliniczne, doświadczalne, teoretyczne),
2. prace poglądowe,
3. prace kazuistyczne,
4. doniesienia tymczasowe,
5. inne doniesienia (listy, dyskusje, polemiki, kroniki, komunikaty, wspomnienia, omówienia książek i zjazdów, streszczenia zjazdowe).
 
W jaki sposób przygotować pracę?
Wszystkie prace powinny posiadać przejrzystą strukturę, z określeniem następujących elementów (o ile elementy te mają zastosowanie ze względu na rodzaj pracy):
1. tytuł w języku polskim i angielskim,
2. autor/autorzy (pełne imiona i nazwiska),
3. instytucje będące miejscem afiliacji naukowo-zawodowej autora/autorów,
4. streszczenie w języku polskim i angielskim (200 słów),
5. słowa kluczowe (3–6): polskie i angielskie, spośród wymienionych w Medical Subject Headings (MeSH),
6. układ części merytorycznej pracy: wstęp, cel, metoda, grupa badana, wyniki, omówienie, wnioski, piśmiennictwo,
7. adres (pocztowy i elektroniczny) do korespondencji,
8. ewentualne podziękowania,
9. biogram pierwszego autora (charakteryzujący naukowo i osobiście autora; maksimum
10 zdań),
10. cyfrowe zdjęcie pierwszego autora,
11. jedno lub dwa zdania sformułowane w sposób jednoznaczny, określające cel publikacji (po polsku i po angielsku: „NAJWAŻNIEJSZE”, ang. „HIGHLIGHTS”), które będą wyeksponowane na pierwszej stronie artykułu (najważniejszy przekaz artykułu, najbardziej znaczący, interesujący, przełomowy, osobisty itp.), np. „Neuroleptyki stanowią podstawę leczenia psychotycznej depresji”, „Antipsychotics are the first-line treatment option in psychotic depression”.
 
Polityka rzetelności
Redakcja przyjmuje, że kolejność i skład autorów odzwierciedlają faktyczną rolę i wkład w powstanie pracy. Szczególna kontrybucja w dzieło może być dodatkowo wyeksponowana w tekście artykułu lub w podziękowaniu.
Redakcja uznaje za przejaw nierzetelności naukowej zjawiska pomijania faktycznych autorów (tzw. ghostwriting) lub dopisywania autorów bez rzeczywistego ich wkładu (tzw. guest authorship). W przypadku powzięcia podejrzenia takich zjawisk Redakcja będzie zwracać się do zainteresowanych osób i instytucji z bezpośrednim pytaniem o ich udział.
Redakcja przyjmuje, że rzetelność w nauce stanowi jej podstawę. Dlatego wszelkie, ujawnione nieprawidłowości będą upubliczniane.
 
Jak sformatować tekst?
Zachęcamy do nieprzekraczania w manuskryptach 20 000 znaków − łącznie z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniami. Tekst pracy będzie przyjmowany tylko w postaci plików MS WORD. Zachęcamy do najprostszego formatowania tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do dostosowania formatu do jednolitego stylu pisma. Wszystkie drobne poprawki będą dokonywane bez porozumienia z autorami. Należy stosować skróty wg międzynarodowego układu jednostek miar (SI) oraz nazwy międzynarodowe leków (nie handlowe). Tabele, zdjęcia i rysunki należy włączyć do artykułu w formie zakotwiczonej – wskazując tym samym miejsce, gdzie mają być umieszczone. Tabele, zdjęcia i rysunki muszą być podpisane w sposób samodzielnie wyjaśniający, co przedstawiają (bez odsyłania do tekstu).
 
Jak sformatować piśmiennictwo?
W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które są cytowane w tekście, przy czym w tekście należy podać numer pozycji piśmiennictwa w nawiasie kwadratowym. Każda pozycja piśmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i poprzedzona numerem.
W przypadku czasopism:
1. Kowalski J, Kowalska M. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma (skrót zgodny z Index Medicus bez kropek) rok; tom: strony od-do.
 
W przypadku książek:
1. Kowalski J, Kowalska M. Tytuł książki. Wydawca; miejsce i rok wydania, numer wydania: strony od-do.
 
W przypadku rozdziałów książek:
1. Kowalski J. Tytuł rozdziału. W: Kowalska M (red). Tytuł książki. Wydawca; miejsce i rok wydania, numer wydania: strony od-do.
 
W jaki sposób przekazać pracę do Redakcji?
Prace proponowane do publikacji należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: neuropsychiatria [AT] mededu [DOT] pl.
Pierwszy autor, który w sposób domyślny reprezentuje ogół autorów, o ile nie jest to wskazane inaczej, powinien dołączyć niezbędne, towarzyszące publikacji zgody i oświadczenia:
1. oświadczenie o skierowaniu do publikacji tylko w kwartalniku „Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny” (oświadczenie w pierwszym zgłoszeniu),
2. ujawnienie źródeł finansowania pracy (np. „grant naukowy”); w takim przypadku informacja ta zostanie opublikowana wraz z tekstem pracy (oświadczenie w pierwszym zgłoszeniu),
3. jeżeli praca jest oparta na wspólnym dorobku instytucji, niezbędna jest pisemna akceptacja jej kierownika (załączony skan),
4. do prac doświadczalnych, zawierających wyniki badań na ludziach lub zwierzętach, należy dołączyć kopię decyzji właściwej komisji bioetycznej (załączony skan),
5. zgodę na warunki publikacji: Redakcja przesyła drogą elektroniczną formularz umowy bezpośrednio przed przyjęciem do druku (załączony skan, oryginał pocztą).
 
Zasady recenzowania
1. Prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz doniesienia tymczasowe będą anonimowo oceniane przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, w kraju innym niż kraj autora pracy.
3. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
4. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzent powinien zrezygnować ze swojej funkcji (związek osobisty z autorem, podległość profesjonalna, udział we wspólnych projektach naukowych w ciągu ostatnich dwóch lat).
5. Recenzja powinna jednoznacznie uzasadniać dopuszczenie, potrzebę poprawek lub odrzucenie artykułu, odnosząc się do zasad kwalifikacji lub odrzucenia publikacji.
6. Lista recenzentów obejmuje członków Rady Redakcyjnej i Redaktorów (naczelnego i tematycznych działów) – patrz strona tytułowa czasopisma. Możliwe jest powoływanie recenzentów spoza Rady, ze względu na szczególne potrzeby fachowe dla sporządzenia recenzji.
7. Podstawowe zasady kwalifikowania do publikacji:
a. treść pracy mieści się w zakresie współczesnej neuropsychiatrii,
b. praca ma wartość praktyczną dla profesjonalistów,
c. praca rozwija fachową wiedzę,
d. praca jest sformułowana w sposób komunikatywny,
e. spełnione są formalne warunki publikacji.
8. Podstawowe zasady odrzucenia publikacji:
a. niezgodność z tematyką naukową pisma i/lub pozostałymi zasadami kwalifikującymi do publikacji,
b. praca narusza obowiązujące w Polsce przepisy prawne.
9. Autor powinien poprawić pracę ściśle wg otrzymanych recenzji.
10. Autor może wskazać, że recenzja jest nietrafna w całości lub części i ubiegać się o ponowne zrecenzowanie. W tej sytuacji powinien uzasadnić Redakcji swoje stanowisko.
11. Prace są planowane do druku dopiero po wyczerpaniu procedury recenzowania.
 
Bartosz Łoza
Redaktor Naczelny „Neuropsychiatrii”
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu