VOL. 12 (NR 1-2)/2020

VOL. 11 (NR 2-3)/2019

MNiSW: 5

Zespół cywilizacyjny. Nowe rozpoznanie i nowe metody oddziaływań terapeutycznych
Civilization syndrome. New diagnosis and new therapeutic approach
Bartosz Łoza, Maja Polikowska
Klinika Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
STRESZCZENIE
Chociaż związek między treścią stresu a poważnymi chorobami, takimi jak depresja, nie jest oczywisty, mechanizmy leżące u ich podstaw skłaniają coraz większą liczbę autorów do definiowania syndromu cywilizacyjnego jako wypadkową naszego współczesnego stylu życia, cywilizacji, w której żyjemy, oraz zaburzeń psychosomatycznych. W kontekście syndromu cywilizacyjnego istnieje kilku nowych „kandydatów” oczekujących na naukowe opracowanie, takich jak: zespół wypalenia, niepłodność czy zjawisko samotności. Wszystkie te zjawiska wydają się obecnie narastać epidemicznie i wymagają pilnych opracowań koncepcyjnych i terapeutycznych.
Podczas stosowania nowego programu redukcji stresu, innowacyjnego podejścia psychoterapeutycznego, wykorzystującego również czynniki związane ze stylem życia: fizjoterapię, odżywianie, coaching zachowań, techniki komunikacji i uczestnictwa
w mediach społecznościowych oraz zdalnego monitoringu funkcji życiowych, u większości pacjentów obserwowano poprawę w zakresie emocjonalnych i behawioralnych markerów, w okresie krótko-, średnio- i długoterminowych obserwacji. Program ten, oddziałujący na relacje między stresem a problemami zdrowia psychicznego, otwiera nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ukierunkowane na wyzwania cywilizacyjne, przede wszystkim zaś otwiera możliwości profilaktyczne w przypadku
chorób związanych ze stresem, które stanowią coraz większy problem zdrowotny we współczesnym społeczeństwie.
Słowa kluczowe: redukcja stresu, stres cywilizacyjny, wypalenie, niepłodność, samotność
 
ABSTRACT
Although the relationship between the content of stress and serious diseases, such as depression, is not obvious, underlying mechanisms encourage more and more authors to define a civilization syndrome as a link between our modern lifestyle, civilization we live in and psychosomatic disorders. With regard to the civilization syndrome, there are several new ”candidates” waiting for psychiatric research, like burnout syndrome, infertility or solitude. All these phenomena seem to increase epidemically and require urgent conceptual and therapeutic studies.
Using the new stress reduction program, innovative psychotherapeutic approach, engaging also several lifestyle factors, like physiotherapy, nutrition aspects, behavioral coaching, communication and social media contact and multimedia monitoring, most of patients improved in terms of emotional and behavioral markers, in short-, medium-, and long-term follow-up observations. This program interplays between stress and mental health problems and opens up new possibilities for diagnosis and therapy, focusing on the challenges of civilization, and especially opens up preventive options in stress-related diseases, which represent a growing health problem in the modern society.
Key words: stress reduction, civilization stress, burnout, infertility, solitude
 
Neuropsychiatria Przegląd kliniczny {wejdź}

Medical Education Sp. z o.o., ul. Opaczewska 60 d, 02-201 Warszawa, tel. (22) 862 36 63, e-mail: wiola [DOT] banaszek [AT] mededu [DOT] pl Regulamin serwisu